งาน ABAC Activity Days 2012

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0506201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
135 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน ABAC Activity Days 2012 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษาและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยกิจกรรมนักศึกษาที่ตนเองสนใจ ซึ่งจัดตั้งแต่วันทึ่ 5-8 มิถุนายน 2555 ณ AU Plaza อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources