Recent Submissions

 • Thumbnail

  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐปัญหาที่ถูกมองข้าม 

  พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 

  พูนศักดิ์ ไวสำรวจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ทำอย่างไรจึงจะเขียนกฎหมายเป็น 

  วิษณุ เครืองาม (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  เงื่อนไขของการใช้เสรีภาพการชุมนุมสาธารณะ : ผู้ชุมนุมปิดถนน 

  สังคม ฮอหรินทร์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  คดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 

  ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา : Cercla 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ลำดับการชำระหนี้ในคดีล้มละลายของไทย 

  อภิรดี คงเจริญ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  เช็คกับความรับผิดทางอาญา 

  เดชา ศิริเจริญ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  อาเซียนกับการก้าวไปสู่การเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ 

  ประพฤติ ฉัตรประภาชัย (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  พัชรินทร์ เหลืองตรีโรจน์; สุนีย์ ทองจันทร์, ผู้แต่งร่วม (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  ศาลเลือกตั้ง : ศึกษาการจัดตั้งและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

  ธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า 

  พรชัย สุนทรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail

  My experience on study trip 2008 from Thailand to Japan 

  Ponlapat Pankhao (Assumption University, 2551)
 • Thumbnail

  New Thai nationality law 

  Artit Pinpak (Assumption University)
 • Thumbnail
 • View more