รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  มาตรการในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล 

  สิรวิศ ศรีวิลาศ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)
 • Thumbnail

  การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หิรัญกฤษฎิ์ สิริจันท์ธนา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมตลาดเสรีการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์รูฟในประเทศไทย 

  สาริศา กุลภัทรธนโชต (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)
 • Thumbnail

  กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

  ณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชค (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • Thumbnail

  การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวโดยนิติบุคคล 

  ชริตา ถิรธรรม์ธาดา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

  ชมบงกช ธนาภรณ์พิบูล (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ชุติมา อยู่ดี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • Thumbnail

  Religious intolerance in France: an analysis from a Muslim womans perspective 

  Ali, Suad Ismail (Bangkok : Assumption University, 2017-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ผลคำวินิจฉัยของศาลต่อการกระทำปฏิวัติรัฐประหาร 

  สราทิส ไพเราะ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติ 

  นิฤมล พึ่งสนิท (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • Thumbnail

  หลักสาเหตุใกล้ชิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) 

  พิชญ์ กลิ่นมาลี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ลันตา อ่อนศรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 

  ธีรัช จูฑะเตมีย์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  การผ่อนคลายความเคร่งครัดแบบของสัญญาทางพาณิชย์: ศึกษาในกรณีสังหาริมทรัพย์ 

  ยุวดี ผลทรัพย์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  การจัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง 

  กนกกาญจน์ กาญจนประดิษฐ์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • View more