Now showing items 121-140 of 159

  Subject
  นักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาประเทศไทย [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [16]
  ประจักษ์ ทรัพย์มณี -- กิจกรรม [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [10]
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Hudderfield เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย National Central University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจงหยาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีประดับเข็ม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [7]
  วันวิสาข์ กระแสร์คุปต์ -- กิจกรรม [1]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม [2]
  ศิษย์ไบโอ 20 รุ่น แทนคุณคณาจารย์ [1]
  สัมมนาวิชาการคณะเทคโนโลยีชีวภาพ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]