หลักสูตรปริญญาโทใหม่ ประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีเกียรติคุณ และภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ Master of Arts Program in International Relations เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อความก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมี ธเนศ สุจารีกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรและเอกอัครราชฑูตประเทศต่าวๆร่วมงาน ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์