ป้อนข้อมูลเหล่านี้เพื่อขอสำเนาเอกสารจากบุคคลที่รับผิดชอบ

Memorandum of agreement between Assumption University of Thailand, FORAS Investment Company (FORAS) and Thai Islamic Trade and Industrial Association (TITIA)

อีเมลนี้ใช้สำหรับส่งเอกสาร