Now showing items 1620-1639 of 1674

  Subject
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [1]
  สมาร์ทโฟน [1]
  สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล -- กิจกรรม [1]
  สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  สัมมนาแนวทางการสร้างบุคคลากรไทยด้านโทรคมนาคมและไอซีที รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 [1]
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ [1]
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [1]
  สิริวัฒน์ พงศแพทยพินิจ -- กิจกรรม [1]
  สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ -- กิจกรรม [1]
  สุภาวดี นนทแก้ว -- กิจกรรม [15]
  สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท [1]
  หลักสูตร e-Learning [1]
  อธิการบดี Vietnam National University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [4]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [11]
  อบรมคอมพิวเตอร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]