Now showing items 1606-1625 of 1745

  Subject
  บทความของอาจารย์พจมาน ภาษวัธน์ [1]
  บทความเรื่องอีบุ๊ค [1]
  บรรยายพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บริษัท Prime Time Solution จำกัด [1]
  บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) [1]
  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย [1]
  บริษัทสยามสแควร์ (เทคโนโลยี) จำกัด [1]
  บัญชา แสงหิรัญ [4]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [9]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บุคลากรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา -- กิจกรรม [1]
  ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ประทิต สันติประภพ -- กิจกรรม [5]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476 - -- กิจกรรม [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [8]
  ประธาน YEC @ KAN [1]
  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปัญหาการใช้แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตแบบไม่จำกัด [1]