Now showing items 1685-1704 of 1745

  Subject
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่น 22 [1]
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่น 24 [1]
  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [1]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [1]
  สมาร์ทโฟน [1]
  สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล -- กิจกรรม [1]
  สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  สัมมนาแนวทางการสร้างบุคคลากรไทยด้านโทรคมนาคมและไอซีที รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 [1]
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ [1]
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [1]
  สิริวัฒน์ พงศแพทยพินิจ -- กิจกรรม [1]
  สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ -- กิจกรรม [1]
  สุภาวดี นนทแก้ว -- กิจกรรม [15]
  สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท [1]