Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "แอพฯ สแควร์" เติบโตอย่างโฟกัส 

    Unknown author (2012)

    บทสัมภาษณ์ ธีระชาติ ก่อตระกูล จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี เจ้าของธุรกิจรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นทีมีงานเข้าจนล้นมือ