ป้อนข้อมูลเหล่านี้เพื่อขอสำเนาเอกสารจากบุคคลที่รับผิดชอบ

Agreement of cooperation between Assumption University Bangkok, Thailand and International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT), Dhaka, Bangladesh

อีเมลนี้ใช้สำหรับส่งเอกสาร