ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2536

Published date
2536
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
20 หน้า
Other title(s)
สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2536
Administrative Information 1993
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Assumption University Organization Chart
ความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สภามหาวิทยาลัย (2534-2536)
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
หลักสูตรทุกระดับ
จำนวนบุคลากร
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ข้อมูลบัณฑิตและนักศึกษา
หน่วยงานหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงรับบัณฑิตเข้าทำงาน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าศึกษาต่อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติความเป็นมาของบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชััญ
สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University Organization Chart
ความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สภามหาวิทยาลัย (2534-2536)
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
หลักสูตรทุกระดับ
จำนวนบุคลากร
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ข้อมูลบัณฑิตและนักศึกษา
หน่วยงานหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงรับบัณฑิตเข้าทำงาน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าศึกษาต่อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติความเป็นมาของบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สารสนเทศการบริหาร
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources