สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2538

Published date
2538
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
41 หน้า
Other title(s)
Administrative information 1995
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Assumption University Organization Chart
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
หลักสูตรทุกระดับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และบัณฑิต
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาศึกษา-ดูงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชััญ
สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University Organization Chart
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
หลักสูตรทุกระดับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และบัณฑิต
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาศึกษา-ดูงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สารสนเทศการบริหาร
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources