สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2541

Published date
2541
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
52 หน้า
Other title(s)
Administrative information 1998
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2540-2541
หลักสูตรทุกระดับ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ชื่อและความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิสัยทัศน์ 2000
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรทุกระดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2539-2540
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2539-2540
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษา-ดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2540
ผลการวิจัยเอแบคโพลล์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2541
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชััญ
สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2540-2541
หลักสูตรทุกระดับ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ชื่อและความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิสัยทัศน์ 2000
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรทุกระดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2539-2540
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2539-2540
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษา-ดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2540
ผลการวิจัยเอแบคโพลล์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2541
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สารสนเทศการบริหาร
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources