สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2547

Published date
2547
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
75 หน้า
Other title(s)
Administrative information 2004
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Assumption University Organization Chart
หลักสูตร/สาขาวิชา/ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรในระดับต่างๆ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ชื่อและความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
สัตว์นำโชคประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิสัยทัศน์ 2000
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรทุกระดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2544-2545
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2544-2545
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษา – ดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2545
ผลการวิจัยเอแบคโพลล์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 - สิงหาคม 2546
คณะบุคคลจากสถาบันต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2545
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชััญ
สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University Organization Chart
หลักสูตร/สาขาวิชา/ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรในระดับต่างๆ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ชื่อและความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
สัตว์นำโชคประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิสัยทัศน์ 2000
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรทุกระดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2544-2545
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2544-2545
โครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษา – ดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2545
ผลการวิจัยเอแบคโพลล์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 - สิงหาคม 2546
คณะบุคคลจากสถาบันต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2545
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สารสนเทศการบริหาร
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources