Now showing items 5-24 of 34

  Subject
  Mr. Wichien Thongdee -- Awards [1]
  St. Joseph Award for Dedicated Service [1]
  จารุภัทร เลี่ยวไพโรจน์ -- รางวัล [1]
  ชลรดา เลิศชาคร -- รางวัล [1]
  ณิชญา จันทร์อินทร์ -- รางวัล [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย -- รางวัล [7]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา -- รางวัล [7]
  รังสรรค์ ไตรบุตร -- รางวัล [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548 [2]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2549 [2]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550 [2]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2553 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2557 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2558 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2559 [1]