คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-06-10
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources