ประชุมนานาชาติ 25th Congress of PAPE : the total development of the human person

Published date
2546-11-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
77 ภาพ
Other title(s)
25th Congress of PAPE : the total development of the human person
The total development of the human person
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ประชุมนานาชาติ 25thCongress of PAPE “The total development of the human person “ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม Merchant Court โดยมีฯพณฯ อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คนจาก 7 ประเทศ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources