บรรยายพิเศษเรื่อง Business Chinese graduates in globalized business world

Published date
2545-02-06
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Business Chinese graduates in globalized business world
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Business Chinese graduates in globalized business world โดยมี คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ห้อง SM 415 อาคาร St. Michael’ Hallวิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources