พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ General of Group ESSCA

Published date
2544-02-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ Michel Pote, Director General of Group ESSCA และ Alain Ouvrieu, Director of International Development เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources