สัมมนาเรื่อง Building the path for OD in Thailand

Published date
2544-03-24
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการองค์การ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการองค์การ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเรื่อง Building the path for OD in Thailand เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2544 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี ดร.สมพรต สาระโกเศศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources