ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2543

Published date
2543-06-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources