บรรยายพิเศษเรื่อง Second open forum 2/2000 teaching and learning in the new millennium : classrooms of tomorrow

Published date
2543-07-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Second open forum 2/2000 teaching and learning in the new millennium : classrooms of tomorrow โดย อาจารย์ Shahnaz Lohmud เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources