อบรมการทำหนังสือพิมพ์ The art of publishing a newspaper : a seminar and workshop

Published date
2543-07-14
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์กิจกรรมและกีฬา และศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดอบรมการทำหนังสือพิมพ์ The art of publishing a newspaper : a seminar and workshop เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources