รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  "ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน" 

  ภูมิ มูลศิลป์ (Assumption University, 2559-07)

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้ารวมตัวในวาระและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในครั้งแรกมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อความร่วมมือทางการเมือง และร่วมกันป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ต่อมาสมาคมอาเซียนได้เติบโตขึ้นและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย นอกจากนี้อาเซียนยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคงของภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ อาเซียนไ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการให้มีจำนวนช้างป่าเอเชียที่เหมาะสมและทิศทางการเตรียมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอุทยานช้างแห่งชาติ 

  ณชัชชญา ทองจันทร์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560-02)

  สภาพปัญหาของช้างป่าที่มีจำนวนไม่สมดุลกับพื้นที่อยู่อาศัยเกิดจากปัญหาหลายประการเช่น การล่าช้าง พื้นที่ป่าถูกทำลาย แหล่งอาหาร และแหล่งน้ำลดลง ความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง ความไม่เหมาะสมของประชากรช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ การขยายพันธุ์ พันธุกรรมช้าง การสวมทะเบียนตั๋วรูปพรรณและการตีทะเบียนช้าง และการขาดการจัดการ ซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นถิ่นกำเนิดของช้างมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตการทางการบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของช้างป่าควบคู่กันไป มาตการการบริหารจัดการช้างป่าในประเทศไทยและประเทศถิ่นกำเนิดอื่นๆ จะคล้ายกันกล...

 •