Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

    ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

    ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ โดยประเทศจีนนั้นมีแง่มุมพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่สำคัญเป็นอันมากรวมถึงด้านรัฐธรรมนูญ ซึ่งบทความนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญของจีนอย่างพอสังเขปนับแต่ความพยายามในเหตุการณ์ปฏิรูปร้อยวัน (Hundred Days Reform) ใน ค.ศ. 1898 โดยดำริของจักรพรรดิกวางซี่ว์ (Guangxu) เรื่อยมาจนเกิดขบวนการรัฐธรรมนูญในระหว่าง ค.ศ. 1905-1911 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ซึ่งเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1912 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังสงครามกลางเมืองแ ...