นิทรรศการ One-Stop Career Services มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-11-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จัดนิทรรศการ One-Stop Career Services
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2542
ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200
โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources