ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2556
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
12 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 619-630
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources