รายการที่เพิ่มล่าสุด

  • Thumbnail

    การออกกฎหมายแบบสั้นเพื่ออนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศ 

    พิชัยศักดิ์ หรยางกูร (2558)

    ด้วยความจาเป็นที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลของการที่ประเทศต่างๆ ติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น การอนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ด้วยกฎหมายแบบสั้น จึงดูว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

  •