การออกกฎหมายแบบสั้นเพื่ออนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศ

Published date
2558
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
5 หน้า
Other title(s)
Short - Form Legislation for the Implementation of International Agreements
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2558). มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 58-62
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ด้วยความจาเป็นที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลของการที่ประเทศต่างๆ ติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น การอนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ด้วยกฎหมายแบบสั้น จึงดูว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
The substantial increase in the volume of international agreements caused by more interaction among countries, makes the issuance of domesticating legislation in short – form inevitable.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources