รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The Extracurricular that Promotes Student Learning Outcomes (SLOs): A study on Student Leaders at Assumption University of Thailand 

  Nathara Mhunpiew; Pattana Jaroenwatanamongkol; Chamaiporn Rongsirikul (2019)

  According to the quality of education in higher education institution, the component on student development activity is set as one of the quality assurance components that lead to the quality of graduates and the quality of the higher education institution. At Assumption University, the Student Learning Outcomes ( SLOs) are used as the target for student development, the creation of student development plan and the intervention methods or activities in each project are designed and applied in extracurricular for student development. As ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเป็นพลเมืองโลกในประเทศไทยยุค 4.0 

  ณธรา เหมือนปิ๋ว (2561)

  บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะสรุปแนวคิดในการพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเป็น พลเมืองโลกในประเทศไทยยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า ทางเศรษฐกิจ (value-based-economy) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ประเด็นต่อไปนี้ (1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (2) ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3) รายงานของ OECD และ UNESCO เรื่องการศึกษาของประเทศไทย และ (4) นโยบาย การศึกษาในประเทศไทย ได้ถูกสรุปและนำเสนอ พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้ประเทศ พัฒนาและควรแก่การให้ความสำคัญคือ ต้นทุนทางด้านประชากร (human ...
 • Thumbnail

  An Application of the Instructional Leadership Model at Schools in the Kachin Area of Myanmar 

  Seng, Khun; Nathara Mhunpiew (David Publishing Company, 2014)

  The model is created to develop instructional leadership with the purpose of promoting the quality of teaching and learning and students’ achievement at schools in the Kachin area of Myanmar. Therefore, a development of an instructional leadership model will be applied to prepare the Kachin students for the 21st century. Thus, five projects, namely: (a) motivation for teachers and students; (b) managing teaching and learning; (c) developing collaborative culture; (d) relationship with other countries and inside the country; and (e) professi...
 • Thumbnail

  Social Networks as a Tool for Education: An Awareness of School Leaders 

  Nathara Mhunpiew; Joseph Purayidathil (US-China Education Review A, 2015)

  By nature, human beings look for knowledge and once he/she gets that, he/she shares it with others who are around him/her. So, it can be said that human beings are both information consumers and sharers. In the present world, social networks play an important role in human life. Studies reveal that human beings have adopted social media into their work, profession and so on, other than just communication and entertainment. Education is one of the fields that that adopted social media and new technologies to increase the course effectiveness. So...
 • Thumbnail

  Authentic Leadership, Social Cognitive Theory, and Character Education: The Transforming of Theories into Practices 

  Jerome Banks; Nathara Mhunpiew (US-China Education Review B, 2012)

  Character development must balance academic achievement. International school environments are diverse and multicultural settings, containing a learning-focused culture. This investigation constructs the sophisticated elements of authentic leadership and the complexities of the social cognitive theory as factors that produce a practical approach to character development in international schools. The research referenced solidifies this claim by providing evidence to the significance of this theory-based approach. The propose of this study is to ...
 • Thumbnail

  Development of a vocabulary instruction model for content and language integrated learning for English language learners in Bangkok 

  Robert McBain; Nathara Mhunpiew (Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 2014)

  This paper presents a research project on content vocabulary instruction with a focus on the development of a model to improve vocabulary learning in a content and language integrated learning (CLIL) environment. The model was based on Cronbach's (1942) and Stahl and Fairbanks' (1986) theories of vocabulary learning, and culminating in a productive stage of specific vocabulary. The model also relates to the analysis of classroom discourse which highlights the importance of a student-centred learning approach, where emphasis is placed on encoura...
 • Thumbnail

  A Supervisor's Roles for Successful Thesis and Dissertation 

  Nathara Mhunpiew (US-China Education Review A, 2013)

  The success of a thesis or a dissertation for a graduate student relies upon the roles of their supervisor. The student not only needs to be equipped with the knowledge, but also be able to manage others and external factors at the same time. The journey during the period of conducting research is mixed with various tasks. Five supportive roles of a supervisor involving the supervision system are specific technical support, boarder intellectual support, administrative support, management, and personal support brings about the output of the stud...

 •