รางวัลศาสตรเมธี พุทธศักราช 2555

Published date
2555-07-25
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระราชทาน รางวัลศาสตรเมธี พุทธศักราช 2555 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีมติเห็นสมควร ประกาศเกียรติคุณ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ศาสตรเมธี สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านการบริหารการศึกษา เนื่องในปีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี และเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เป็นปีครบชาตกาล 109 ปี ของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี พ.ศ. 2555 วันที่ 25 กรกฏาคม 2555
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections