งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2561

Published date
2561-04-11
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
192 Photos
Other title(s)
งานสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2561 จัดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 งานประเพณีดังกล่าวมีการถวายอาหารเช้าพระสงฆ์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธรูป นิทรรศการวันสงกรานต์ การประกวดแต่งกายผ้าไทย และรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร ณ ศาลาจตุรมุขไพจิตร และบริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources