กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550

Published date
2009
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550 ตามโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections