มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Published date
2541-03-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2541 ณ พระตำหนักนนทบุรี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย น.ท.น.พ. เดชา สุขารมณ์ กราบบังคมทูลแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ กราบบังคมทูลรายงานและเบิกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ภาษาอังกฤษ
ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศเกียรติคุณภาษาไทย
ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
ทรงมีรับสั่งแก่คณะผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – กิจกรรม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476 - -- กิจกรรม
ศิริชัย ฟอนซีกา, 2498- -- กิจกรรม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ถวายปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร
ประทีป ม. โกมลมาศ
บัญชา แสงหิรัญ
ศิริชัย ฟอนซีกา
ศรีศักดิ์ จามรมาน
ชวลิต หมื่นนุช
วันชัย ศิริชนะ
เดชา สุขารมณ์
พระบรมวงศานุวงศ์กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources