สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Published date
2547-08-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
33 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 อาคาร ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 เป็นอาคาร 10 ชั้น เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาไอซีที และศูนย์คอมพิวเตอร์รวมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่เป็นผู้เริ่มวางรากฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยได้เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อันเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย และได้พัฒนาขยายเพิ่มขึ้นอีกหลายหลักสูตรและหลายสาขาวิชาจนถึงระดับปริญญาเอก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources