พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2550-11-30
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
118 ภาพ
Other title(s)
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Supreme Kindness of their Majesties the Kings, the Queens, and Members of the Royal Family to the Brothers of Saint Gabriel in Thailand
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ศิษย์เก่าสถาบันในเครือ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Supreme Kindness of their Majesties the Kings, the Queens, and Members of the Royal Family to the Brothers of Saint Gabriel in Thailand) โดยนิทรรศการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ภาพประวัติและพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 2 : จัดแสดงส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุในเครือคณะเซนต์คาเบรียล
ส่วนที่ 3 : ภาพถ่ายแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนผู้ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการในสัปดาห์วิชาการประจำปี 2550 และผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ถวายของที่ระลึกและรับประทานของที่ระลึกตามลำดับ ดังนี้
1. นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการ
2.ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและรับประทานของที่ระลึก
3. คณาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 65 คน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources