สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2538-01-19
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
169 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงทำพิธีเปิด อาคารถกลพระเกียรติ สก. อาคาร Queen’s Tower และโครงการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยและแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละมาเป็นเวลาช้านาน ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศการความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources