สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯทรงเป็นประธานในงาน 20 ปี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-03-12
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
70 photos
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จทรงเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources