แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ

Published date
2552
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 ล. (หน้าไม่เรียงลำดับ)
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันชีวิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources