งาน AU The BENS 2019

Published date
2019-11-15
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน AU The BENS 2019 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้หลักสำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources