Now showing items 174-193 of 201

  Subject
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [1]
  วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ -- กิจกรรม [1]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม [2]
  ศิรินทร์พร หงส์ศิลาทอง -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [1]
  สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล -- กิจกรรม [1]
  สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  สิริวัฒน์ พงศแพทยพินิจ -- กิจกรรม [1]
  สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ -- กิจกรรม [1]
  สุภาวดี นนทแก้ว -- กิจกรรม [15]
  อธิการบดี Vietnam National University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [4]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [11]
  อบรมคอมพิวเตอร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม [1]