Recent Submissions

  • Thumbnail

    SnapSecure ใช้กล้องปกป้องข้อมูลบนมือถือ 

    Unknown author (2012)

    อิทธิวัฒน์ ผังรักษ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น SnapSecure ขึ้นภายใต้โครงการ Tap that App ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์นักพัฒนาแอพพลิเคชั่่นรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของโนเกีย

  •