Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 11

Capping Ceremony -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม (10)
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม (2)
พิธีมอบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11)
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม (1)