Now showing items 163-182 of 212

  Subject
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิธีมอบประกาศนียบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Aerobic Dance -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีรับแถบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [8]
  ยุพาวดี เหล่าเลิศชัย -- กิจกรรม [1]
  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [1]
  วรเดช จันทรศร -- กิจกรรม [1]
  วิชนี คุปตะวาทิน -- กิจกรรม [1]
  วิรัช วรรณรัตน์ -- กิจกรรม [1]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ , 2483- -- กิจกรรม [1]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม [4]
  ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม [1]