Now showing items 162-181 of 217

  Subject
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Santo Tomas เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชินวัตร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิธีมอบประกาศนียบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Aerobic Dance -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีรับแถบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [8]
  ยุพาวดี เหล่าเลิศชัย -- กิจกรรม [1]
  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [1]