Recent Submissions

 • Thumbnail

  ซีเอสอาร์กับนวัตกรรมการสื่อสาร 

  ชนนิกานต์ เสริตานนท์ (2559)

  “ซีเอสอาร์ หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นแนวคิดที่ หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญและนำไปประยุกต์ ใช้กับแผนการดำ เนินงานของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในส่วนของภาคธุรกิจ (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2556) ที่เดิมเคยมองว่า ซีเอสอาร์ เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่ง จะนำ มาประยุกต์ใช้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่ความพึงพอใจและ ความสมัครใจขององค์กรเอง แต่ปัจจุบันด้วยบทบาท ความสำคัญของนวัตกรรมที่มีมากขึ้นต่อการดำ เนินงาน ขององค์กร การนำแนวคิด ซีเอสอาร์มาผสมผสานเข้า กับกระบวนการผลิตสินค้าขององค์กร (McWillia...
 • Thumbnail

  Humour 2.0: Styles and Types of Humour and Virality of Memes on Facebook 

  Viriya Taecharungroj; Pitchanut Nueangjamnong (2015)

  This research analyzes the communication process of humorous memes in the most vibrant online phenomenon, Facebook. Through quantitative and qualitative content analysis of 1,000 memes shared on a Facebook page, this research tests the effect of various styles and types of humour on the virality of memes. Self-defeating is the most effective style of humour although it is not the most frequently used. By applying the typology used in the context of broadcast and print media, this study shows that although sarcasm and silliness are the two most ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการ และเส้นทางวิจัยที่ท้าทายในอนาคต 

  พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนง; ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2559)

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการนำ เสนอความสำคัญและ หลักคิดเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ” รวมทั้งรวบรวมและเสนอแนวทางการปฏิบัติด้าน การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ จากหลากหลายมิติ อาทิ การสื่อสารความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กรอิงตามเจตนาในการสื่อสาร รูปแบบ การสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอิง ตามลักษณะของกิจกรรม/ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจน วิเคราะห์ประเด็นท้าทายเรื่องการสื่อสารความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่ถูกอภิปรายมาอย่างยาวนาน ทั้งในวงการ วิชาการและวิชาชีพในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ...
 • Thumbnail

  A review of emotional intelligence: Is it a trait or ability? 

  Nuchada Dumrongsiri (2009)

  Since the 1990s, emotional intelligence has gained enormous attention as a new construct that supplements cognitive intelligence in predicting life success. Cognitive intelligence has long been a traditional predictor of academic and business success. However, general intelligence explains about 20% of the factors that determine success in life (Golemen, 1995; Mayer & Salovey, 1997). Then, approximately 80% of life success is variously distributed among other factors such as personality traits, social skills, and environment. Emotional inte...
 • Thumbnail

  Understanding the identity of the Thai Muslim Community of Kudi Khao in Thonburi, Bangkok 

  Penchan Phoborisut (2008)

  Kudi Khao or Bang Luang Community is one of the oldest Thai-Muslim communities in Bangkok. Its history can be traced back to the time of the late Ayudhaya Dynasty. Some Thai Muslims migrated to the south of the Chao Phraya River. After the subsequent capital, Thonburi, was established, some had settled along the river near the capital where their descendants have resided until the present time. This Thai-Muslim community is located among diverse neighboring communities which today boast the motto of “One sub-district2, three religions." Ku...
 • Thumbnail

  Measuring the Effect of student satisfaction on students motivation 

  Marissa Chantamas (2009)

  This research studied student satisfaction and its influence on motivation for study. In this view students are not simply people who come to receive a service but are active participants because they are part of the institution's organization. Therefore, assessing student satisfaction on multiple dimensions are important for the strategic planning in the educational institution. The measurement used is based on SERVQUAL, which divides the service component into five dimensions. Another measure is based on the Motivated Learning Strategies...
 • Thumbnail

  An analysis of support goals: a perspective from support providers 

  Nuchada Dumrongsiri (2009)

  People need support from family and friends to cope with everyday stresses and crises. However, people do not always perceive support as helpful or appropriate. Whether support is viewed as helpful or hurtful may depend on the approach and goals preferred differently by people from different cultures. Giving advice is problematic and difficult for advice providers in the Western cultures because they encounter conflicting goals (Goldsmith, 1992). One goal is to provide helpful advice, whereas another goal is not to threaten advice recipient...
 • Thumbnail

  The oral presentation as a context for learning and assessment 

  Chutamas Sundrarajun; Kiely, Richard (2008)

  Tests are said to be a common determiner of what actually happens in the classrooms. There are claims for both positive and negative washback. However, there is still very little evidence of how washback from tests affects teaching and learning in classrooms. This article explores how the assessment format (oral presentations) of a Public Speaking in English course in a Thai university shapes students' group discussions in the classroom. Classroom observation data document interaction processes in order to investigate the relationship betwe...
 • Thumbnail

  To stimulate a class, take them outdoors to see, learn 

  Unknown author (The Nation, 2011-07-25)

 •