Now showing items 143-162 of 165

  Subject
  วรยุทธ ศรีวรกุล -- กิจกรรม [1]
  วรายุทธ ขจัดพาล -- กิจกรรม [1]
  วิชัย เศรษฐโชตินันท์ -- กิจกรรม [1]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม [1]
  ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด(มหาชน) -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [1]
  สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  สิริยากร พุกกะเวช -- กิจกรรม [1]
  สุดสรวง ยุทธนา -- กิจกรรม [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [5]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [29]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อิสริยา บุษราคัมวงษ์ -- กิจกรรม [1]
  เพ็ญจันทร์ โพธิ์บริสุทธิ์ -- กิจกรรม [1]
  เลอชัย ลวสุต, 2485- -- กิจกรรม [1]