Now showing items 779-798 of 1378

  Subject
  ณกรณ์ กมลศิริ -- กิจกรรม [1]
  ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ -- กิจกรรม [1]
  ตรวจความพร้อมของศูนย์กีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจความพร้อมสนาม John Paul II Sports Center ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [3]
  ตัวแทนนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [1]
  ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Loyola College -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [1]
  ถวายปริญญาบัตร [1]
  ถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพฯ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ทยา ทีปสุวรรณ -- กิจกรรม [1]
  ทักษิณ ชินวัตร -- กิจกรรม [1]
  ทัศนศึกษาต่างประเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ทินรัตน์ คมกฤส -- กิจกรรม [2]
  ทิพย์สมาตย์ ณ เชียงใหม่ -- กิจกรรม [1]
  ที่ปรึกษา ICE Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  ทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]