Now showing items 611-630 of 1378

  Subject
  Xia Jianhui [2]
  Yong Suksudprasert [1]
  YSEALI Leadership Training Workshop at AU [1]
  Yu, Li-Zhong -- กิจกรรม [1]
  Yunhe, Pan -- กิจกรรม [1]
  Yunnan University -- กิจกรรม [1]
  Zhao Peiqin [1]
  กมล กิจสวัสดิ์ -- กิจกรรม [9]
  กร ทัพพะรังสี -- กิจกรรม [1]
  กร ทัพพะรังสี -- กิจกรรม [1]
  กรมการค้าระหว่างประเทศ -- กิจกรรม [1]
  กรมส่งเสริมการส่งออก -- กิจกรรม [1]
  กรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- กิจกรรม [1]
  กราบพระศพสมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กาญจน์ โชคนำกิจ -- กิจกรรม [1]
  กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา -- กิจกรรม [1]
  การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย -- กิจกรรม [1]